LÄSTIPS

Här finner du ett urval av artiklar, rapporter och litteratur som vi hänvisar till i våra föreläsningar.


böcker

 • Alter, Adam. 2017. Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked. Penguin, New York

 • de Bruyckere, Pedro m.fl. 2015, Moderna myter om lärande och utbildning, Studentlitteratur, Lund

 • Carr, Nicholas. 2011. The Shallows - what the internet is doing to our brain. WW Norton & Co: New York.

 • Fleischer, Håkan & Kvarnsell, Helena. 2015. Digitalisering som lyfter skolan - teori möter praktik. Gothia Fortbildning: Stockholm

 • Gelin, Martin & Pettersson, Karin. 2018. Internet är trasigt - Silicon Valley och demokratins kris. Natur och Kultur: Stockholm

 • Gospic, Katarina. 2018. Hjärnbalans : Digital detox i en uppkopplad vardag. Brombergs: Stockholm.

 • Grönlund, Åke. 2014. Att förändra skolan med teknik - Bortom “En dator per elev”. Örebro Universitet. Går aven att hitta här: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:706366/FULLTEXT01.pdf%20

 • Jensinger, Edward. 2016. 12 tankar om skolans digitalisering. Gleerup: Malmö

 • Levitin, Daniel. 2015. The organized mind -
  Thinking Straight in the Age of Information Overload. Penguin books: London.

 • Selwyn, Neil. 2017. Skolan och digitaliseringen - blir utbildningen bättre med digital teknik? Bokförlaget Daidalos: Stockholm.

 • Turkle, Sherry. 2012. Alone together. The Perseus Books Group: New York.

 • Turkle, Sherry. 2016. Reclaiming conversation : the power of talk in a digital age. Penguin books: London.

 • Twenge, Jean M. 2018. iGen - Smartphonegenerationen. Natur och Kultur: Stockholm

 • Wolf, Maryanne. 2018. Reader, Come Home: The Fate of the Reading Brain in a Digital World. HarperCollins: New York.


RAPPORTER & VETENSKAPLIGA ARTIKLAR


ARTIKLAR